Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem

Van Dam Huis
Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem

De Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem (hierna: de Stichting) is statutair opgericht op 10 mei 1984. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 412239214.
Het onderstaande beleidsplan heeft betrekking op de periode 2022-2025. Dit plan – dat door het Stichtingsbestuur is goedgekeurd – richt zich op het functioneren van het centrum, dat de naam Van Dam Huis gekregen heeft.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:
Mevrouw A.M. Kraakman  (voorzitter)
Mevrouw H. van Liemt (secretaris)
De heer Ch. A. Zwart (penningmeester)

Stichtingsdoelen

De doelstellingen van de Stichting zijn op grond van de statuten de volgende:

 1. het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende geesteswetenschappelijke inzichten;
 2. het bevorderen en initiëren van het antroposofisch werk in Haarlem en omstreken, onder meer door het geven en/of ter beschikking stellen van informatie, voorlichting en literatuur over het antroposofische gedachtengoed en het organiseren en verzorgen van daarmee samenhangende voordrachten en bijeenkomsten;
 3. het verrichten van hetgeen met het onder a en b omschreven doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder het verschaffen en in stand houden van de nodige huisvesting en ruimtelijke voorzieningen.

Bij de doelstelling onder a hoort het streven naar realisering en ontwikkeling van integrale en voor ieder toegankelijke  gezondheidszorg op basis van reguliere geneeskunde, aangevuld met de levensbeschouwelijke en spirituele gezichtspunten vanuit de antroposofie. Bij die aanvulling zijn onder meer als belangrijke elementen te noemen: de relatie tussen patiënt en behandelaar, de stimulering van zelfgenezing en de mogelijkheid om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid.
Bij de doelstelling onder b past de oprichting van een centrum waarin verschillende geledingen hun krachten bundelen.

Daartoe is samenwerking gezocht met het gezondheidscentrum ‘Therapeuticum Haarlem’, het antroposofische Bureau voor ouder- en kindzorg (consultatiebureau) en de antroposofische vereniging in Haarlem. Deze samenwerking van geledingen, die zich verder zal moeten ontwikkelen, is gericht op de realisering  en instandhouding van een plek waar preventieve, sociale – en curatieve gezondheidszorg samenkomen en waar de andere in de statutaire doelstellingen genoemde voorzieningen en activiteiten aan bod komen.

Hoofdtaak voor de periode 2022 – 2025

Het bestuur stelt zich vooralsnog tot primaire taken:

 • het toezien en bevorderen van de financiering van het onderhoud, de inrichting en de voorzieningen;
 • het organiseren van en voorlichten inzake de werving en het beheer van de fondsen en het vermogen;
 • het in afstemming met de antroposofische vereniging Haarlem vormgeven van een programma van informatie, lezingen, cursussen en ondersteuning, gericht om mensen handreikingen te bieden om hun leven en gezondheid zelf vorm te geven;
 • het sturen, afstemmen en begeleiden van de wijze waarop de beroepsbeoefenaars en andere medewerkenden een plaats krijgen in het centrum, met de daarbij nodige voorzieningen;
 • het stimuleren en bevorderen van de collegiale samenwerking en werksfeer in de nieuwe behuizing en de voorfase daarvan.

Vermogen en fondsenwerving

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit mede gelet op de doelstellingen, waarmee zij  beoogt het algemeen belang te dienen. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies, donaties, legaten, erfstellingen, het stichtingskapitaal en andere verkrijgingen. De Stichting streeft ernaar niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig of gewenst voor de ontwikkeling , het voortbestaan en de activiteiten van het centrum en zijn  geledingen.

Het werven en bijeenbrengen van schenk- en leengeld heeft hoge prioriteit. Een en ander wordt gecoördineerd en bevorderd vanuit de Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem. Dit betreft een ‘steunstichting’ die deze taak uitoefent ter ondersteuning en facilitering van voorzieningen, activiteiten en initiatieven die vallen binnen bovenvermelde doelstellingen van de Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem.

Raad van Toezicht

Op grond van de stichtingsstatuten fungeert een Raad van Toezicht. Dit toezicht heeft betrekking op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad wordt gevormd door:

 • de Vereniging Werkgemeenschap Therapeuticum Haarlem;
 • de Stichting Antroposofische Gemeenschap Haarlem en
 • de Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem.

Activiteiten

Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij graag naar Nieuwsbrieven, waar naast algemeen nieuws aan het eind van de nieuwsbrief de agenda van de
evenementen.

Documenten